TaskBeat

Guzy piersi. Typy guzów i stadia zaawansowania raka piersi.

Kategorie:
Onkologia
,
Zdrowie kobiety

Choroby:
Rak piersi
Poleć stronę
Guzy piersi. Typy guzów i stadia zaawansowania raka piersi.

Tkankę pobraną z piersi podczas biopsji wysyła się do analizy w pracowni. Jeśli wynik biopsji wskazuje na to, że guzek jest rakiem, ewentualne kolejne biopsje mają na celu dokładniejsze przyjrzenie się nowotworowi. Istotne dane dotyczące rozmiaru obszaru naciekania guza oraz charakterystyki komórek nowotworowych, możliwe do uzyskania wyłącznie w badaniu mikroskopowym, znajdują zastosowanie w wyborze sposobu leczenia. Dane te będą zawarte w wyniku badania histopatologicznego, który otrzyma Twój lekarz.

Przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji dotyczących dalszych badań i leczenia, powinnaś poprosić lekarza o szczegółowe wyjaśnienie wyniku badania histopatologicznego. Każdemu pacjentowi przysługuje wgląd w jego wyniki badań, więc jeśli chcesz mieć kopię wyniku, nie bój się o nią poprosić. Poniżej przedstawiono niektóre zagadnienia opisane w wyniku badania histopatologicznego.

Typ guza piersi

Łagodny czy złośliwy guz piersi

Wynik badania histopatologicznego będzie zawierał informację, czy badany guz jest łagodny, czy złośliwy, ewentualnie, czy wymagane są dalsze badania, aby to stwierdzić.

<div class="speech-bubble"><div class="speech-bubble-up"><div class="speech-mark-left"></div><em><a href="http://pastylka.pl/forum/rak-piersi/39381,predyspozycje-do-zachorowania-na-raka-piersi">Predyspozycje do zachorowania na raka piersi</a><br /> - Gość</em><div class="speech-mark-right"></div></div><div class="speech-bubble-down"><strong>Podyskutuj na forum!</strong></div></div>

Guzy łagodne, czyli niezłośliwe nie mogą się rozprzestrzeniać do innych obszarów ciała i zazwyczaj można je usunąć bez obawy o nawrót. Do łagodnych zmian w piersi należą torbiele, włókniaki i zapalenie. Zmiany łagodne, choć nie są groźne dla życia, mogą niektórym pacjentkom przeszkadzać lub sprawiać ból. To, czy leczenie jest konieczne, zależy od rozpoznania.

Zmiany, które większość ludzi określa mianem „rak”, to guzy złośliwe. W wielu przypadkach raka piersi udaje się usunąć całkowicie tak, że nie nawraca. Rak ma jednak zdolność naciekania i niszczenia sąsiednich tkanek i narządów oraz dawania przerzutów – rozprzestrzeniania się w odległe miejsca ciała.

In situ czy rak inwazyjny

Raki piersi dzieli się na dwie grupy: rak in situ (przedinwazyjny) i rak inwazyjny.

O raku in situ mówi się, gdy guz ogranicza się do pierwotnego ogniska w nabłonku przewodów mlekowych lub nabłonku zrazików w piersi. Nowotwory in situ określa się mianem rak przewodowy in situ (ductal carcinoma in situ, DCSI) lub rak zrazikowy in situ (lobular carcinoma in situ, LCSI). Rak in situ może niekiedy przekształcić się w postać bardziej inwazyjną, dlatego zazwyczaj wskazane jest jego wycięcie chirurgiczne.

Rokowanie w przypadku raka inwazyjnego, naciekającego inne tkanki w piersi, jest na ogół gorsze niż w raku nieinwazyjnym. Kiedy już rak stanie się inwazyjny, występuje większe ryzyko zajęcia węzłów chłonnych i innych obszarów ciała. Najczęstszym typem raka inwazyjnego, stanowiącym około 80% przypadków, jest naciekający (inwazyjny) rak przewodowy. Inwazyjny rak zrazikowy jest drugim pod względem częstości występowania i stanowi około 5 – 10 % przypadków.

Rozmiary i obszar naciekania guza

Rak piersi często określa się pod względem stadium zaawansowania. Klasyfikacja TNM (Turnour-Node-Metastasis) służy do opisu nowotworu pod względem jego rozmiaru i obszaru naciekania za pomocą trzech głównych parametrów.

Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu TNM

T – oznacza wielkość guza

N – oznacza stopień zajęcia węzłów chłonnych

M – oznacza obecność lub brak przerzutów odległych.

Ważnym czynnikiem decydującym o przebiegu leczenia jest konfiguracja tych trzech parametrów, wyznaczająca stadium zaawansowania nowotworu. Od tego właśnie zależeć będzie wybór sposobu leczenia, przed podjęciem decyzji należy więc zapytać lekarza o stopień zaawansowania raka.

Kryteria zaawansowania nowotworu piersi

Wielkość guza piersi (T)

Lekarz dokonuje szacunkowej oceny wielkości guza, bądź palpacyjnie, podczas badania przedmiotowego, bądź na podstawie obrazu mammograficznego lub ultrasonograficznego. Najdokładniejszy pomiar uzyskuje się jednak, mierząc cały guz po jego chirurgicznym wycięciu.

Wielkość guza określa się zazwyczaj w następujący sposób:

 • Tis lub T0 – guz jest przedinwazyjny (komórki raka ograniczają się do przewodów mlecznych/zrazików w piersi i nie stwierdza się nacieku sąsiednich tkanek).
 • T1 – średnica guza nie przekracza 2 centymetrów.
 • T2 – średnica guza wynosi od 2 do 5 centymetrów.
 • T3 – średnica guza jest większa od 5 centymetrów.
 • T4 – guz nacieka ścianę klatki piersiowej lub skórę piersi, albo ma postać zwaną „rakiem zapalnym”.

Ocena węzłów chłonnych (N)

Ocena węzłów chłonnych określa, czy rak rozprzestrzenił się już do układu chłonnego czy nie i stanowi istotną informację o tym, jak daleko dotarły komórki nowotworowe. W dole pachowym znajdują się liczne węzły chłonne i jeśli dotrą tu z piersi komórki raka, istnieje ryzyko, że rozprzestrzenią się one do innych części ciała dzięki rozległej sieci układu chłonnego.

W stwierdzeniu czy komórki raka zajęły już węzły chłonne, pomocne może być badanie przedmiotowe. Twój lekarz może być w stanie wyczuć dotykiem, czy węzły chłonne pachowe są powiększone lub twarde. Nie jest to jednak sposób zapewniający dokładną ocenę węzłów chłonnych.

Przy usuwanie węzłów chłonnych pachowych wycina się chirurgicznie przynajmniej 10 z około 20 węzłów chłonnych, które zazwyczaj znajdują się w dole pachowym. Patolog liczy węzły zajęte przez komórki nowotworowe. Wycięcie tak dużej liczby węzłów może skutecznie powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się raka, choć może też prowadzić do niepożądanych konsekwencji w postaci np. obrzęku limfatycznego.

Zajęcie węzłów chłonnych przedstawia się zazwyczaj w następujący sposób:

 • N0 – brak zajęcia węzłów chłonnych przez komórki raka.
 • N1 - zajęcie węzłów chłonnych w dole pachowym po tej samej stronie.
 • N2 – rak rozprzestrzenił się poza torebkę węzłów chłonnych.
 • N3 – zajęcie węzłów chłonnych pachowych oraz węzłów piersiowych wewnętrznych i nie wyklucza się dalszych przerzutów.

Usunięcie węzła wartowniczego jest mnie inwazyjnym zabiegiem, polegającym na wycięciu 1 – 3 węzłów chłonnych, do których bezpośrednio spływa chłonka z obszaru objętego rakiem. Węzły te zaznacza się, wstrzykując do piersi z guzem błękitny barwnik (który można znakować izotopem). Węzeł lub węzły chłonne, które jako pierwsze zabarwiają się barwnikiem, określa się mianem wartowniczych. Jeśli w węzłach wartowniczych nie stwierdzi się komórek rakowych, to znaczy, że nie mogły się rozprzestrzenić do innych węzłów.

Doświadczeni chirurdzy wycinają węzeł wartowniczy z wielką precyzją. Jest to sposób mniej inwazyjny i ma mniej niepożądanych konsekwencji niż usunięcie węzłów chłonnych pachowych.

Lista pytań na temat węzłów chłonnych do omówienia z lekarzem

 • Czy zostanie u mnie wykonana biopsja węzłów chłonnych?
 • Czy zostanie pobrany materiał biopsyjny z węzła wartowniczego?
 • Jak doświadczeni w wykonaniu tego zabiegu są: chirurg, radiolog, histopatolog?

Przerzuty odległe (M)

Rak z przerzutami jest to rak z ogniskami odległymi. Oznacza to, że rak rozprzestrzenił się w miejsca daleko oddalone od ogniska pierwotnego. Najczęstszym siedliskiem przerzutów są kości, płuca i wątroba. Przerzuty to nie to samo, co guzy wtórne.

Obecność przerzutów przedstawia się zazwyczaj w następujący sposób:

 • M0 – brak przerzutów odległych (wczesny rak piersi).
 • M1 – rak rozprzestrzenił się z piersi do innych obszarów ciała (rak z przerzutami).

Stadia zaawansowania raka piersi

Zastosowanie kryteriów TNM do opisu raka piersi w Twoim przypadku, dostarcza Tobie i lekarzowi danych na temat tego nowotworu. Zazwyczaj dane te zestawia się i uzyskuje cztery łatwo rozpoznawalne stadia raka piersi.

Stadium 0 raka piersi

Guz jest nieinwazyjny i nie stwierdza się naciekania zdrowych tkanek przez komórki nowotworowe.

Stadium 1 raka piersi

Guz jest inwazyjny, ale nadal niewielki (mniej niż 2 centymetry średnicy) i żadne węzły chłonne nie są zajęte.

Stadium 2 raka piersi

Guz jest inwazyjny i ma średnicę 2 – 5 centymetrów, albo jest mniejszy, ale zajęte są węzły pachowe po tej samej stronie ciała.

Stadium 3 raka piersi

Guz ma ponad 5 centymetrów średnicy lub jest mniejszy, ale obecne są któreś z poniższych cech:

 • zajęcie węzłów chłonnych, węzły są przyrośnięte jeden do drugiego lub do sąsiednich tkanek.
 • zajęcie którejkolwiek z następujących struktur: skóra na piersi, ściana klatki piersiowej lub węzły chłonne piersiowe wewnętrzne.

Stadium 4 raka piersi

Nowotwór nie jest już ograniczony do piersi i okolicznych węzłów chłonnych, lecz daje przerzuty do innych narządów. Badania krwi i badania obrazowe innych obszarów ciała – np. płuc, kości – mogą ułatwić lekarzowi ocenę zakresu rozprzestrzeniania się nowotworu.

Lista pytań na temat stadium zaawansowania nowotworu do omówienia z lekarzem

 • Czy wykryty u mnie rak piersi jest przedinwazyjny czy inwazyjny?
 • Jakie jest stadium zaawansowania tego nowotworu? Jakiej jest wielkości? Czy zajęte są węzły chłonne? Jeśli tak, to ile i gdzie? Czy stwierdzono przerzuty odległe? Jeśli tak, to ile i gdzie?

Rak piersi – wczesny, zaawansowany i dający przerzuty

Możesz zetknąć się z podziałem raka piersi na guzy wczesne, zaawansowane lub dające przerzuty. Odpowiada to następującym stadium zaawansowania nowotworu.

Stadium zaawansowania raka piersi

Wczesny 0 – 2

Zaawansowany – 3

Dający przerzuty – 4

Dodaj komentarz do artykułu

Awatar
Gość
Wybierz nick i awatar!